Общи условия

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между фирма „Кендама Гуру” ЕООД и лицата, ползващи онлайн – магазина, достъпен на уебсайт:  www.kendamaguru.com (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн – магазина.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн – магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

 1. Страни по Общите условия

1) „„Кендама Гуру” ЕООД – търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. „Марица“ № 72, ЕИК: 205859772, наричано по-нататък„Кендама Гуру” ЕООД Д, „Дружеството” или „Ние“

и

2) Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн – магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С използването на Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

 1. Приемане/неприемане на Общите условия

1) Отбелязването на отметка пред „Прочетох и съм съгласен с Общите условия на Платформата. при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн – магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „Кендама Гуру” ЕООД.

2) В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн-магазина.

 1. Идентифициране на Потребителя

1) Отбелязването на отметка пред „Съгласен съм да използвате личните ми данни за извършване на поръчката” при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие предоставяте личните си данни за използване от Сайта и онлайн – магазина, с цел завършване на вашата поръчка. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

2) Във връзка с възпроизвеждане на изявленията на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия и използването на личните му данни при извършване на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифициране на съответния Потребител. Идентифицирането се осъществява чрез доброволното предоставяне на съответните лични данни: имена, адрес, телефон, e-mail, допълнителна информация за извършване на поръчката, както и всяка друга предоставена доброволно от Потребителя информация.

 1. Политика на поверителност

Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и GDPR (Общ европейски регламент за защита на личните данни), се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стока от онлайн-магазина. Посочената в предходното изречение  информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с надлежно писмено изявление до адреса за контакт на Дружеството, посочен в чл. III., т. 4 по-долу), предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „Кендама Гуру” ЕООД  или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки от онлайн-магазина и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

 • „Кендама Гуру” ЕООД  не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия.
 • Съгласно GDPR, Потребителят има право да поиска личните му данни да бъдат изтрити от базата данни на Дружеството, упражнявайки „Правото да бъде забравен”. Това става чрез информиране на администратора на Дружеството в някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция.
 1. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име „Кендама Гуру“, на логото, корпоративните символи и изображения, търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

2) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

–       по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или

–       по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или

–       за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от „Кендама Гуру” ЕООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго нормативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

 1. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) „„Кендама Гуру” ЕООД  не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) „Кендама Гуру” ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя.

4) „Кендама Гуру” ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта.

5„Кендама Гуру” ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

6) „Кендама Гуру” ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни.

7) „Кендама Гуру” ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка със стоката, заявено чрез картата.

8) „Кендама Гуру” ЕООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

9) „Кендама Гуру” ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

 1. Промяна на Общите условия

„Кендама Гуру” ЕООД  си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

 1. УСЛУГИ

Чрез Сайта „Кендама Гуру” ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на стоки чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

 1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят действа като гост, без да се изисква задължителна регистрация.

При поръчка от Сайта:

– процедурата по предоставяне на лични данни за осъществяване на поръчка е изцяло доброволна и безплатна;

– за да може Дружеството да осъществи изпращане на поръчка е необходимо Потребителят доброволно да предостави личните данни, които са отбелязани със звездичка (*) и да отбележи съгласието си в отметката „Прочетох и съм съгласен с Общите условия на Платформата.”;

– Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в пункт I, точка 6.6) по-горе от настоящите Общи условия;

 1. Сключване на договор

1)           Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

–       получателя на стоката;

–       телефон и електронна поща на получателя;

–       мястото на доставка;

–       характеристики на поръчаната стока;

–       брой на поръчаната стока;

–       цена на поръчаната стока;

–       начин на плащане.

2)           Заявката се счита за подадена след поставяне на отметка пред : „Прочетох и съм съгласен с Общите условия на Платформата.“ и „Съгласен съм данните ми да бъдат използвани от Платформата с цел осъществяване на моята поръчка” и натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3)           Дружеството изпраща без неоправдано забавяне електронно съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4)           Потвърждението на конкретната поръчка от страна на „Кендама Гуру” ЕООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 1. Цена

1)   Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

–       са посочени в български лева;

–       включват ДДС;

–       включват и цена на опаковката на съответната Стока;

 

2)    За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

3)   В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната ѝ цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в пункт II, точка 3.1) по-горе.

 1.  НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  Плащането на продуктите поръчани от kendamaguru.com става чрез плащане при доставка на поръчката и последвал пощенски паричен превод, осъществен от платформата на Еконт експрес със споразумение № CD111320 между Еконт и “Кендама Гуру “ ЕооД .

 1.  Доставки
  Уважаеми клиенти, онлайн магазин www.kendamaguru,com , посредством куриерска фирма „Еконт Експрес” ООД предлага ЕКСПРЕСНА доставка до всички населени места в България. Цената за доставка за цялата страна се определя от куриерската фирма, независимо какво си поръчате от сайта.Срокът за обработка на онлайн поръчките е от 1 до 5 работни дни, като при възможност получените до 16 часа поръчки се изпращат на същия работен ден.Ако направите поръчка до 16 часа, Ние ще я обработим и изпратим веднага, а Вие ще я получите на посочения от Вас адрес до 24 часа. Доставките се извършват от 8,00 часа до 18,00 часа в работни дни и в събота до 14,00 часа. За някои населени места срокът за доставка може да е 48 часа (в зависимост от графика на куриерска фирма Еконт Експрес).

  Поръчки направени след 16 часа, се обработват и изпращат на следващия работен ден.

  Поръчки направени в събота, неделя или по време на официални празници се обработват и изпращат на следващия работен ден.

  Доставки не се извършват в неделя и официални празници.

  Ако желаете доставката Ви да е с фиксиран час, е необходимо да ни уведомите за това в полето „Коментар към поръчката” и да заплатите допълнителна такса от 2,50 лв.
  За ваше удобство винаги, когато получим онлайн поръчка, ние ще Ви се обадим по телефона, за да я потвърдите и за да уточним датата за получаването.

  Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 1. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

 1. Гаранция

1)  За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2)  Гаранцията не важи в следните случаи:

–       липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка);

–       Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

–       изтичане на срока на законната гаранция;

–       механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя;

–       използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната ѝ среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

–       повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България;

–       повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

 1. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1)    да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2)    рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3)    да е предоставена банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Потребителя (в случай, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор, отговаряща на договореното); предоставянето на банкова сметка се извършва от Потребителя чрез Формуляра за връщане на стоката;

4)    да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия и в Закона за защита на потребителите.

Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: град Пловдив 4000, бул. „Марица” № 134

–       Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

–       възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя.

 1. Връщане на стока

1)    Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

–       Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

–       Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид като се посочи банкова сметка и титуляр, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

–       Стоката следва да се върне на Дружеството стока в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

–       Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • стоката е в оригиналната си опаковка;
 • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
 • приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

–       Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

–       Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя e-mail – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

3)    Правила, приложими и при връщането на стоки:

–       Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

–       До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството рискът от повреждането ѝ се носи от Потребителя.

–       При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

 • се осъществява чрез възстановяването на сумата на извършената чрез картата транзакция по банковата сметка, посочена при връщане;
 • се извършва в срок до 14 (четириандесет) работни дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен от Потребителя писмен отказ за връщане.

 III.       ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 1. Право на прехвърляне

„Кендама Гуру” ЕООД си запазва правото да прехвърля всички свои права и/или задължения по настоящите Общи условия и по всеки договор за покупка на стока от онлайн магазина. В този случай:

–       Дружеството не се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя и неизпълнени към датата на прехвърлянето;

–       приобретателят встъпва като съдлъжник на „Кендама Гуру” ЕООД

Прехвърлянето на права и/или задължения става с писмено известие до Потребителя.

 1. Право на промяна на публикуваната информация

„Кендама Гуру” ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

 1. Бисквитки

Сайтът www.kendamaguru.com има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

 1. Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код  

1)   Ваучер или промоционален код, предоставен от „Кендама Гуру” ЕООД може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2)   Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3)  Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от „Кендама Гуру” ЕООД или негови доставчици и контграгенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.

 1. Контакт

1)   Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод  извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: град Пловдив 4000, бул. „Марица” №134, в работни дни, от 09:00 до 18:00 часа

Телефон: +359 884 606 041

Електронен адрес:  www.kendamaguru.com

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

 

2)   С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

–       Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес:  www.kendamaguru.com и/или телефонен номер: +359 884 606 041, и

–       за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез e-mail – комуникация или публикуване на известие на Сайта.

 1. Приложимо право

1)   За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2)  Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

–       чрез споразумение между Страните;

–       при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град Пловдив.

3)  Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.